เขียนโดย Admin
ฮิต: 543

055

                                                                                                                                  

  • EB 1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา)

1.1   EB 1.1.ขออนุญาตเผยแพร่การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 2561

1.  EB 1.2.รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง 2561

1.3   EB 1.3.แบบฟอร์มการขอเผยแพร่

  • EB 2 หน่วยงานที่การกำหนดมาตการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้า

2.1 EB  2.5.ขออนุญาตเผยแพร่คำสั่งปิดและปลดประกาศการจัดซื้อจัดจ้างและข้อสั่งการ

2.2 EB  2.7 คำสั่งมอบอำนาจจังหวัดชัยภูมิ

2.3 EB 2.7.1

2.4 EB 2.8 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปิดปลดประกาศ

2.5 EB 2.9 แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง E-GP-Procurement-Guidelines

2.6 EB 2.14 ประกาศแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากร สป.-

2.7 EB 2.15 หนังสือส่งประกาศแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากร

  • EB 3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

3.1 EB 3.1 เอกสารประกอบการเผยแพร่ 

3.2 EB 3.2 แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง E-GP-Procurement-Guidelines 

3.3 EB 3.2 โครงการที่มีวงเงินสูง 

  • EB 4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ 

4.1 EB 4.1.ขออนุญาตเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง พย.62

4.2 EB 4.2 แบบ สขร_ 1

4.3 EB 4.3 แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง E-GP-Procurement-Guidelines

4.4 EB 4.4.แบบฟอร์มการขอเผยแพร่EB 

  • EB 8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน

8.1 EB 8.1 มาตรการกลไกและการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูล

8.2 EB 8.2 ประกาศมาตรการกลไกและการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูล

8.3 EB 8.3 แบบเผยแพร่

  • EB 9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

9.1 EB 9.1 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

9.2 EB 9.2 แบบเผยแพร่

  • EB 10 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฎิบัติราชการประจำปี

10.1EB 10.4แผนพัฒนาสาธารณสุขระดับอำเภอ ปีงบประมาณ 2562

  • EB 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลงานการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฎิบัติงานต่ำ

13.1 EB 13.1 ประกาศ-ITA-ล่าสุด

13.2 EB 13.2 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว

13.3 EB 13.3 หนังสือเวียน

13.4 EB 13.4 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว (เงินนอก)

13.5 EB 13.5 ว224_ปรับปรุงหลักเกณฑ์ฯ_การประเมินฯลูกจ้่าง

13.6 EB 13.6 ตัวอย่างแบบประเมิน

13.7 EB 13.7 แบบเผยแพร่

  • EB 15 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

15.1EB 15.1 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

15.2EB 15.2 แบบเผยแพร่

15.3EB 15.3 ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน